วช. ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงรุก ร่วมกับ กรมอนามัย ยกระดับการแพทย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ” กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม หวังยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสาธารณสุขไทย พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขปัญหาตั้งแต่ระดับนโยบาย แผนงาน แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการออกกฎหมาย และข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ลงนามความมือกับ กรมอนามัย ในครั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น พัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ที่ผ่านมา วช. มีงานวิจัยที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของ กรมอนามัย อาทิ 1) การบริหารจัดการคุณภาพน้ำดื่ม 2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประเมินเทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 3) ข้อเสนอแนวทางการกำหนดและการจัดเก็บค่าจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ภายใต้แผนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน 4) การยกระดับคุณภาพระบบจัดการสิ่งปฏิกูลด้านปรสิตในแหล่งบำบัดสิ่งปฏิกูลของรัฐ และ 5) การพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบการขนส่งและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแบบเรียลไทม์ ฯลฯ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้ายว่า หวังว่าผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ วช. จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมให้กรมอนามัย มีข้อมูล และระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำไปสู่การออกกฎระเบียบ กฎหมาย แผนงาน และนโยบายที่เหมาะสมกับประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยมีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขต้องเตรียมความพร้อม และตั้งรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนการวิจัยควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมอนามัย กับ วช. เพื่อพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านการแพทย์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้ง ยังช่วยให้กรมอนามัยมีข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาออกกฎระเบียบ กฎหมาย แผนงาน และนโยบายที่เหมาะสมกับประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย ภายใต้อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งในระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ภายในงานฯ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายสุเมธ บุญบรรดารสุข ประธานวิทยาลัยการพลังงานรุ่นที่ 3 และ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ได้ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ สำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่รับการสนับทุนวิจัยจาก วช. แก่ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.