สัมมนาฟรี อนาคตเกษตรอินทรีย์ไทย “นวัตกรรม” ช่วยได้อย่างไร 30 มี.ค.นี้ ภายในงาน NAC2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาเรื่อง “อนาคตเกษตรอินทรีย์ไทย “นวัตกรรม” ช่วยได้อย่างไร” ในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 –16.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้ขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับผลผลิต คุณภาพและรายได้ของภาคการเกษตร สอดรับกับการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG จึงได้จัดสัมมนาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทราบถึงทิศทางสถานการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ของไทยในปัจจุบัน ซึ่งมีการขยายพื้นที่ผลิตอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการตลาด ซึ่งองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปมีส่วนช่วยยกระดับการทำเกษตรอินทรีย์ของไทย

ทั้งนี้งานสัมมนาจัดขึ้นภายในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน NAC2023 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาฟรีได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2023/seminar/se32/ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2564-8000

Leave a Reply

Your email address will not be published.