สวทช. เชิญร่วมสัมมนาฟรี CCUS : การดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน 30 มี.ค.นี้ ในงาน NAC2023  สวทช. ปทุมธานี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัมมนาฟรี เรื่อง CCUS : การดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน  ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

งานสัมมนาดังกล่าวผู้เข้าร่วมจะได้รับฟัง  ภาพรวม ทิศทาง นโยบายด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมารับมือและแก้ไขปัญหาโลกร้อน และทิศทาง นโยบายการดำเนินการของภาคเอกชนที่ไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมทั้งได้ทราบถึงโครงการการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยี CCUS (CCUS TRM)  ที่ สกสว. ให้การสนับสนุนกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับพันธมิตร ในการจัดทำ CCUS TRM

ทั้งนี้งานสัมมนาจัดขึ้นภายในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมสัมมนาฟรีได้ที่ https://www.nstda.or.th/nac/2023/seminar/se25/ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2564-8000

Leave a Reply

Your email address will not be published.