วว. ร่วมหารือ Korean Collection for Type Culture ด้านงานวิจัยจุลินทรีย์ เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วย  ดร.ฉัตรฤดี  สุวรรณชาติ  นักวิจัยอาวุโส  และ ดร.สุสกุล  ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) วว.  ร่วมหารือกับ Dr. Kim Cha Young  และ Dr. Kim Song Gun  สถาบัน Korean  Collection  for  Type  Culture  (KCTC)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับฝากจุลชีพระหว่างประเทศ  ในวันที่   10  พฤษภาคม  2566 ณ  เมือง Jeung-eup ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในประเด็นการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์  เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพโดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่เก็บรักษา ณ ศูนย์จุลินทรีย์ วว.  ซึ่งเป็นแหล่งกลางรวบรวมเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์นอกถิ่นกำเนิด ที่มีประโยชน์ในการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 , ISO 9001 : 2015 , ISO/IEC 17025

และยังเป็นหน่วยบริการด้านจุลินทรีย์ (service culture collection) แห่งเดียวในประเทศไทย   ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย  UNESCO  เมื่อปี  พ.ศ. 2519  ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ในระดับภาคพื้นเอเชียอาคเนย์และเป็นศูนย์เครือข่ายระดับโลก (UNESCO  World  Network  of   Microbiological Resources  Centre-MIRCEN ) ดำเนินกิจกรรมงานวิจัย งานบริการด้านจุลินทรีย์  เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน   ปัจจุบันมีสายพันธุ์จุลินทรีย์  ได้แก่ แบคทีเรีย  ยีสต์ รา และแอคติโนมัยสีท   (จุลินทรีย์ที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ)  เก็บรวบรวมไว้ในศูนย์มากกว่า  11,000   สายพันธุ์  โดยในแต่ละปีให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์แก่กลุ่มลูกค้า อาทิ สถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  มากกว่า 1,000 สายพันธุ์

ศูนย์จุลินทรีย์ วว.  ให้บริการ ดังนี้ 

  1. บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา และแอคติโนมัยสีท
  2. บริการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ เพื่อฝากเก็บแบบเผยแพร่แก่สาธารณะ  ฝากเก็บแบบไม่เผยแพร่ และการยื่นขอจดสิทธิบัตร
  3. บริการจัดจำแนกสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้านชีวเคมีและชีวโมเลกุล  ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา  และแอคติโนมัยสีท
  4. บริการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในตัวอย่างด้วยเทคโนโลยีลำดับเบสที่พัฒนาขึ้นใหม่
  5. บริการวิเคราะห์และทดสอบด้านจุลชีววิทยา ได้แก่  การตรวจนับจำนวนจุลินทรีย์ การทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
  6. บริการวิเคราะห์ทดสอบความคงตัวด้านจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์
  7. บริการวิจัย
  8. บริการฝึกอบรมบุคลากรด้านการเก็บรักษาจุลินทรีย์และการจัดจำแนกจุลินทรีย์
  9. บริการถ่ายภาพจุลินทรีย์

สอบถามรายละเอียดและรับบริการจาก วว. ติดต่อได้ที่  โทร. 0 2577 9000 , โทรสาร 0 2577 9009 หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published.