บอร์ด บจธ. ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6 บจธ. อาคารเบญจศิริ ททบ. 5 โดยมี พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เป็นประธาน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ และคณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระสำคัญคือ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2564 – 2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ บจธ. ให้มีประสิทธิภาพ ให้ก้าวทันในการบริหารงานราชการยุค 4.0 และ รายละเอียดการนำเสนอร่าง พ.ร.บ. สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. รวมถึงการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน ตามภารกิจของ บจธ. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เกิดมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *