ร่วมสัมผัส ‘พลังแห่งข้อมูล’ ในงาน NECTEC-ACE 2023

…จะดีแค่ไหนถ้ามี “ข้อมูลขนาดใหญ่” ให้คนไทยใช้ประโยชน์ด้วยกัน..ประโยคชวนคิดที่ท้าทายความสามารถและยังมีโอกาสหลายมิติซ่อนอยู่มากมาย เพราะ “โลกแห่งข้อมูล” เป็นได้มากกว่าที่เราคิด เห็นได้จากในปัจจุบัน มีทั้งภาคธุรกิจ ภาคบริการ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า แบรนด์ต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐ ต่างก็ใช้ข้อมูลมาสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลโดยตรงต่อลูกค้าและประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

          เมื่อ“ข้อมูล” เป็นฐานรากทางเทคโนโลยีที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ หากข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมายมหาศาล จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้นำมาสร้างขึ้นเป็น “คลังข้อมูลขนาดใหญ่” หรือ Big Data ในด้านต่าง ๆ เช่น เกษตร การแพทย์สาธารณสุข รวมทั้งการศึกษา และผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลร่วมกันในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหมู่มาก เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยเพื่อสร้างผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในทุกมิติ

ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2566 โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 (NECTEC-ACE 2023) ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” โดยมุ่งเน้นนำเสนอด้าน “Data for Thai Data for All”

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า เนคเทค สวทช. ในฐานะองค์กรวิจัยของประเทศ ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าต่อกับภารกิจในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เปรียบเสมือนเป็น “เครื่องจักรสำคัญเพื่อสร้างฐานรากทางเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับประเทศ” โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดรวมทั้งการสร้างแพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญให้กับประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมทั้งเทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ตอบโจทย์การใช้งานภายในประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ผลักดัน และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยพัฒนาไปสู่ผู้ใช้งานจริงได้อย่างยั่งยืน

“งานประชุม NECTEC-ACE 2023 มุ่งเน้นนำเสนอวิทยาการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านข้อมูล จากข้อมูลที่อยู่รอบตัวนำมาบูรณาการร่วมกัน อาทิ ข้อมูลของความยากจน ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม การรุกของน้ำเค็ม การระบาดของไข้เลือดออก วัณโรค และสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น”

นอกจากนี้ เนคเทค ได้เชิญชวนภาครัฐ และเอกชน มาร่วมกันปลดปล่อยพลังแห่งข้อมูลเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการแลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลร่วมกันในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ในทุกมิติ

ภายในงานมีคลังข้อมูลและตัวอย่างผลงานวิจัยที่ใช้จริงเป็นรูปธรรมมากมาย ให้ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลตลอดทั้งวัน อาทิ

12 หัวข้อสัมมนาวิชาการ ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ กว่า 50 ท่าน มาร่วมเสนอความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานจริง ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูล 3 Themes ที่สำคัญ ได้แก่ Data Platform, Big Data & AI, Data Governance + Security

ผลงานวิจัยใช้จริง กว่า 30 บูธนิทรรศการ จากเนคเทค และหน่วยงานพันธมิตร การแสดงตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูล, Data Solution, Core Technology และการใช้ข้อมูล เพื่อต่อยอดและขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรและธุรกิจ โดยมีตัวอย่างผลงานวิจัย อาทิ

TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนาคนแบบชี้เป้า เครื่องมือช่วยในการกำหนดนโยบาย เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดในแต่ละพื้นที่เน้นเรื่องความยากจน

“ในเมือง” ผลงานสุดท้าทาย ที่บูรณาการข้อมูล จาก 7 แกนเทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา Smart City เมืองไทย เพื่อวิเคราะห์ วางแผนรับมือให้สามารถการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาในระยะยาว

การสร้างแผนที่ 3 มิติด้วยเทคโนโลยี LiDAR เทคโนโลยีสร้างแผนที่ 3 มิติ ด้วยการใช้แสงเลเซอร์ย่านอินฟราเรดวัดระยะทาง ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ของวัตถุที่สนใจ เหมาะสำหรับการสำรวจพื้นที่ การเกษตร การวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร หรือการสร้างแผนที่ภายนอกและภายในอาคาร เป็นต้น

อย่าปล่อยให้ ‘พลังแห่งข้อมูล’ หลุดลอยไป ร่วมเติมความรู้และนำพลังของข้อมูลจากการใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยี มาเป็นแต้มต่อสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพในตัวเองและสร้างเครือข่ายให้เกิดระบบนิเวศของการแลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลในสังคมร่วมกัน

12 กันยายนนี้ พบกันในงาน NECTEC-ACE 2023 ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพ ลงทะเบียนร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่  www.nectec.or.th/ace2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.