กรมธุรกิจพลังงาน นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ณ กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน จังหวัดชลบุรี

                    วันนี้ (13 ธันวาคม 2566) นางพรรณทิพย์ พ่วงลา เลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile Lab) เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่ครบวงจรด้วยเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบที่ทันสมัยระดับประเทศ มุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล             

                    การศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง และรถ Mobile Lab กรมธุรกิจพลังงาน จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความพร้อมและศักยภาพด้านการกำกับดูแลคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง ให้มีคุณภาพเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด ด้วยวิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากลและเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์ขั้นสูงที่ทันสมัย ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมั่นใจว่าได้ใช้น้ำมันที่ดี มีคุณภาพ และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

                    สำหรับภารกิจหลักของกรมธุรกิจพลังงานที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การกำกับดูแล พัฒนาและกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง จัดเก็บและตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะใช้ในการค้า ตั้งแต่ต้นทางจากโรงกลั่นน้ำมัน คลังน้ำมัน รถขนส่ง และสถานีบริการซึ่งเป็นปลายทางถึงผู้บริโภค ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด โดยอาศัยการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ และรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ที่ผ่านมาพบการกระทำผิด เพียงร้อยละ 0.9 ของการตรวจสอบทั้งหมด และเพื่อยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพน้ำมันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน กรมได้ส่งเสริมและพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันผ่านกิจกรรมเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Laboratories Correlation Program) ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปรียบเทียบความชำนาญของห้องปฏิบัติการในการทดสอบคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกัน สร้างความมั่นใจ โปร่งใสในการกำกับดูแลของภาครัฐ

                    อีกทั้ง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล กรมธุรกิจพลังงาน ได้มีการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management Systems, LIMs) มาใช้เพื่อยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของกรมให้มีมาตรฐาน มีผลการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำ และรายงานผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในการส่งเสริมและกำกับดูแลคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล เพื่อให้ประชาชนทุกคนมั่นใจว่าทุกหยดของน้ำมันที่เติม เป็นน้ำมันที่ดี มีคุณภาพ และมีความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.