สบพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับ ป.โท ป.ตรี ปวส. และเทียบเท่าอนุปริญญา ปี 2567

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ระดับเทียบเท่าอนุปริญญา และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรงอิสระ) ไม่ผ่านระบบ TCAS โดยหลักสูตรที่เปิดรับสมัครมีดังนี้
1.หลักสูตรระดับปริญญาโท
– หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
2.หลักสูตรระดับปริญญาตรี
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน 6 วิชาโท ประกอบไปด้วย
– วิชาโทการจราจรทางอากาศ
– วิชาโทการท่าอากาศยาน
– วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
– วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
– วิชาโทธุรกิจสายการบิน
– วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน (แผนการศึกษาเทียบโอน)
ประกอบไปด้วย
– วิชาโทการท่าอากาศยาน
– วิชาโทการขนส่งสินค้าทางอากาศ
– วิชาโทโลจิสติกส์การบิน
– วิชาโทธุรกิจสายการบิน
– วิชาโทการบำรุงรักษาอากาศยาน
2.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
– แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน)
-แผนการศึกษาแบบเอกโท (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน-โทนักบินพาณิชย์ตรี)
2.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
(แผนการศึกษาเทียบโอน)
– แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน : AVT)
2.5 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
– วิชาเอกซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
– วิชาเอกผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
3.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน
4.หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ประกอบไปด้วย
– สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (Aeroplane Mechanic-B1.1,B1.2)
– สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (Aeroplane Mechanic-B2)

โดยผู้สนใจ สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลา 09.00 – 15.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสื่อสารองค์กร โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 3620, 3621, 2210, 2212 และ Facebook: สถาบันการบินพลเรือน

Leave a Reply

Your email address will not be published.