อว.ใช้ iMap สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์ COVID ในเขต กทม. ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ระบบบูรณาการข้อมูลที่เรียกว่า iMAP สนับสนุนการบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ในสถานการณ์โควิด – 19 ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก. ศบค.) โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลภาพจากดาวเทียมมาใช้ประกอบการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด มุ่งเป้าหมายให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

iMAP เป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานสถานการณ์ให้อยู่ในรูปแบบแผนที่ และ Dash board สถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายอำเภอและรายจังหวัด การติดตามทิศทางและการกระจายตัวของโรค เพื่อใช้วางแผนด้านการตรวจเชิงรุก (active case finding) การบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุข เครื่องมือทางการแพทย์ และวัคซีน เป็นต้น

ในปัจจุบัน เราได้เร่งพัฒนาระบบ iMAP สำหรับใช้บริหารสถานการณ์ฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น 1 ใน 6 จังหวัดสีแดงเข้มที่ต้องมีการควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดย GISTDA ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ศปก. ศบค.ให้บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กทม. กรมควบคุมโรค วช./อว. เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ตั้งโรงพยาบาลสนามตามจุด ต่างๆ ข้อมูลชุมชนแออัดจากการเคหะแห่งชาติ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำมาประกอบการรายงานผล และใช้ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายให้กับ ศปก.ศบค. ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และการกำหนดเป็นมาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม เพื่อลดการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ระบบ iMAP ได้ถูกนำไปใช้เชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี และกระบี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.