แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศของ GISTDA คว้า Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

Space Inspirium ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ โดยมีพิพิธภัณฑ์กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในครั้งนี้

นางสาวปราณปรียา วงศ์ษา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายองค์ความรู้ ของ GISTDA กล่าวว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับ และเป็นความภาคภูมิใจของการทุ่มเททำงานสร้างสรรค์กระบวนการจัดการองค์ความรู้ โดย Space Inspirium เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งเดียวของไทยที่ให้บริการสังคม พัฒนากำลังคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ และสร้างองค์ความรู้ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรความรู้และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีฯในอนาคต

นางสาวปราณปรียาฯ ยังกล่าวอีกว่า สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้ความสำคัญ และพิจารณามอบรางวัลนี้ให้ และขอขอบคุณการสนับสนุนทุกช่องทาง และกำลังใจจากประชาชนที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ จากรางวัลในครั้งนี้ GISTDA จะเดินหน้าสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศที่หลากหลายน่าสนใจ อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการรูปแบบใหม่ๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ต่างๆ รวมถึงพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรที่เป็นผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างรากฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศฯ และวิทยาศาสตร์ให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากลต่อไป

รางวัล Museum Thailand Awards จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เป็นรางวัลที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มอบให้แก่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการและมาตรฐานตามแบบสากล แบ่งหมวดหมู่พิพิธภัณฑ์เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ด้านชุมชนและท้องถิ่น, พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์,พิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และในแต่ละประเภทจะพิจารณาความดีเด่นของพิพิธภัณฑ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน โดย Museum Thailand Awards 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนวิถีชีวิต” กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบในในหลากหลายมิติเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ภายในสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ตามแบบฉบับ New Normal ให้สามารถเชื่อมโยงไปกับการเรียนรู้ในทุกระบบ และขยายองค์ความรู้ไปยังประชาชน ชุมชนได้อย่างทั่วถึง

Leave a Reply

Your email address will not be published.