วว. มอบ “สารชีวภัณฑ์” ให้แก่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ปัญหาโรค แมลงศัตรูพืช ในพื้นที่ 5 อำเภอของเกษตรกรกลุ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่ง อ้อย พืชผัก

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  ดร.ตันติมา  กำลัง  นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ในฐานะผู้แทน วว. มอบ “สารชีวภัณฑ์” รูปแบบหัวเชื้อสด 1,500 ถุง  หัวเชื้อเหลว  200 ลิตร  จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ ไตรโคเดอร์มา  บิววาเรีย  เมตาไรเซียม และแบคทีเรีย BS  ซึ่งมีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต  สิ่งแวดล้อม   ไม่มีสารพิษตกค้าง  ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดการนำเข้าสารเคมี  ให้แก่  นายธงชัย  จันทร์จู  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อแก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  อ้อย   และพืชผัก  ในพื้นที่  5  อำเภอ  ได้แก่  อำเภอด่านมะขามเตี้ย  อำเภอไทรโยค  อำเภอพนมทวน  อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอศรีสวัสดิ์  ในวันที่ 5 พฤษภาคม  2564  ณ  วว. เทคโนธานี คลองห้า  จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบัน  วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  วิจัยและพัฒนา “สารชีวภัณฑ์” ได้แก่

        – BS  (Bacillus Subtilis)  แบคทีเรียกลุ่ม Bacillus ป้องกันกำจัดโรคขอบใบแห้งในนาข้าว

        – BT (Bacillus thruirgiensis)  เชื้อบีทีกำจัดหนอนหัวดำในมะพร้าว

         – ไตรโคเดอร์มา  (Trichoderma harzianum)  เชื้อราช่วยระบบราก  เพิ่มการดูดซับธาตุอาหาร

          – เมตาไรเซียม   (Metarhizium  anisopliae)   เชื้อราควบคุมแมลงศัตรูพืชในดิน  เช่น ด้วงมะพร้าว หนอนเจาะลำต้นอ้อย

          – บิวเวอเรีย  (Beauveria bassiana)  เชื้อรากำจัดศัตรูพืชในข้าว

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการจาก   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  วว.ได้ที่ โทร. 02577 9000 โทรสาร 0 2577 9009  อีเมล tistr@tistr.or.th  https://www.tistr.or.th/innoAg/

Leave a Reply

Your email address will not be published.