ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ได้รับรางวัล “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2564”

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ได้รับรางวัล  “นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น ประจำปี 2564” จาก สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือในระดับชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศหรือสังคมในวงกว้างมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  และเพื่อเป็นตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุนรุ่นใหม่ในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะสืบไป  สำหรับการมอบรางวัลประจำปี 2564 กำหนดพิธีมอบรางวัลในเดือนพฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ นักเรียนทุนรัฐบาลไทย เป็นกลุ่มบุคคลที่มีโอกาสได้รับทุนจากรัฐบาลไปศึกษาในต่างประเทศ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เมื่อนักเรียนทุนรัฐบาลไทยสำเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติราชการ ได้นำองค์ความรู้และวิทยาการต่างๆ มาช่วยพัฒนาประเทศและระบบราชการอย่างต่อเนื่อง  

อนึ่ง นักเรียนทุนรัฐบาลไทย หมายถึง ผู้ได้รับทุนดังต่อไปนี้ 1.ทุนรัฐบาล ก.พ.  2.ทุนกระทรวงการต่างประเทศ 3.ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.ทุนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.ทุนกระทรวงศึกษาธิการ  6.ทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  7.ทุนกระทรวงสาธารณสุข  8.ทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)  9.ทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  10.ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   11.ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย   และ 12.ทุนเล่าเรียนหลวง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *