สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจหลักการความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหลักการความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด โดย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ คุณคุปโกเมน วิริยาภิรมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด ให้เกียรติลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ได้เกิดขึ้นตามมติของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่เห็นชอบหลักการผลิตและจำหน่ายยุทโธปกรณ์ด้วยการร่วมทุน ตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562 โดยได้คัดเลือกให้ บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด เป็น 1 ใน 4 โครงการนำร่อง ที่จะร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จึงได้จัดทำขึ้นโดยการขยายและเสริมความแข็งแกร่งของการมีส่วนร่วมการส่งเสริมและสนับสนุนหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยความร่วมมือวิจัย และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้วยกลยุทธ์ของกระบวนทัศน์ที่เหมาะสมบนความเข้าใจในธรรมชาติวิทยาของ ทรัพยากรบุคคล สังคม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ในการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่หลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยกระบวนการวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การผลิต การประกอบรวม การปรับปรุง การซ่อมสร้าง การทดสอบ การเปลี่ยนลักษณะ การแปรสภาพ หรือ การให้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศและด้านการทหารอื่น ๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *