3 หน่วยงานรัฐ เสริมแกร่งท้องถิ่น ใช้ Traffy Fondue ‘ไลน์สร้างสุข’ บริการประชาชน “เจอ แจ้ง จบ สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ”

วันนี้ (23 กันยายน 2565) ณ ห้องอรรถไกวัลวที (108) ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร : นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนาม “บันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชน” ระหว่าง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาในหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งปัญหาอย่างทั่วถึงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยมี นายธราเทพ เทวกุล ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลกลาง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าศูนย์บริการประชาชน โดยศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของรัฐบาล 1111 เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดของ Traffy Fondue ในการเพิ่มช่องทางแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ เช่น ถนนทางเท้า กลิ่นน้ำเสีย ประปา ไฟฟ้าโทรศัพท์ ความสะอาด ควันไฟ ฝุ่นละออง เสียงรบกวน ระเบียบการจราจร ที่จอดรถ เป็นต้น โดยทำหน้าที่ในการเชื่อมประสานระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ รับฟังปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ และได้นำเสนอไปยังหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือกำหนดเป็นนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชน  ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานทั้ง 3 หน่วยงาน จะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ได้ข้อยุติอย่างเป็นธรรมในเวลาที่เหมาะสม โดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้ง ที่สำคัญเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue ไปใช้ จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประโยชน์ 3 อย่าง ประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพ 4 อย่าง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในการแจ้งปัญหาและติดตาม โดยหน่วยงานและภาคประชาชนร่วมใช้ร่วมแบ่งปันปัญหาหรือเบาะแสของปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ผู้ช่วยสำคัญในการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามการลงนามบันทึกความร่วมมือ“โครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชน” ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมมือกันดำเนินการ ใน 4 เรื่อง ได้แก่

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไปพัฒนาใช้งานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งานอย่างจริงจัง

2. ให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการประชาชนด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสู่ความเป็นมาตรฐาน

และ 4. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการปัญหา และข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) มาสนับสนุนการทำงานของหน่วยราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือฯ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นำระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลไปใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. ในฐานะผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Traffy Fondue พร้อมทีมวิจัย ได้ให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการรับบริการ มาตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และ ในปี 2564 เนคเทค สวทช. ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณ “โครงการพัฒนาและขยายผลแพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น” จากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

อย่างไรก็ดี เนคเทค สวทช. เล็งเห็นว่า Traffy Fondue หรือ ‘ไลน์สร้างสุข’ เป็นแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยโทรศัพท์มือถือประชาชนเพียงถ่ายรูปปัญหาที่เกิดขึ้น ระบุตำแหน่ง และระบุประเภท ระบบจะทำการส่งต่อปัญหาดังกล่าวไปยังหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยทันที ผู้แจ้งสามารถติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดความหวงแหน ดูแล รักษา ให้ชุมชนมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผู้บริหารเมืองสามารถช่วยกำกับติดตามการแก้ไขปัญหา และเห็นสถิติและภาพรวมของการดำเนินงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

“ปัจจุบันพบว่า มีหลายหน่วยงานที่นำ Traffy Fondue ไปใช้ในหน่วยงาน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 96 หน่วยงาน เทศบาล จำนวน 577 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 459 แห่ง อาคาร/สำนักงาน จำนวน 262 แห่ง นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 18 แห่ง และอื่น ๆ จำนวน 1,754 แห่ง โดยประโยชน์ที่ได้รับสำหรับหน่วยงาน สามารถแก้ไขปัญหาเร็วขึ้น 8.7 ชั่วโมงต่อเรื่อง ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 78.14 ล้านบาท และประโยชน์ที่ได้รับสำหรับประชาชน ประชาชนสามารถลดเวลาการดำเนินการได้ถึง 65 นาทีต่อการแจ้ง ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 79 บาทต่อการเดินทางไปแจ้งเรื่อง และประชาชนมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 89”

อย่างไรก็ตาม สวทช. ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อนำระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม มาช่วยสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน โดยจากความร่วมมือครั้งนี้ สวทช. พร้อมเดินหน้าศึกษาปัญหาและความต้องการจากท้องถิ่นมาเป็นโจทย์วิจัยและพัฒนาต่อยอดตามความเหมาะสมต่อไป เพื่อร่วมกันเป็นทีมประเทศไทยขับเคลื่อนการทำงานกับทุกภาคส่วน ให้การแก้ปัญหาเกิดประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเกิดประสิทธิผลกับพี่น้องประชาชน เพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยต่อไป สำหรับ Traffy Fondue “ไลน์สร้างสุข” คือ แชทบอทสุดฮิต ผ่านไลน์แชทบอท ซึ่งเป็นตัวช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาเมือง โดยทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแจ้งสถานการณ์โควิด การแจ้งปัญหาเมือง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดในสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากปริมาณฝนที่ตกหนักตลอดเดือนกันยายน 2565 ทีมวิจัยได้พัฒนาฟีเจอร์ใหม่สำหรับใช้ตรวจสอบจุดน้ำท่วมด้วย Traffy Fondue ง่ายๆ เพียงแค่ 1. เพิ่มเพื่อน @traffyfodnue (https://lin.ee/GJymAr8) 2. กดปุ่มเขียว (ซ้ายสุด) เพื่อตรวจสอบน้ำท่วม 3. แชร์ตำแหน่งจุดที่ต้องการตรวจสอบ และ 4.Traffy Fondue จะแสดงจุดน้ำท่วมในรัศมี 1 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกและช่วยลดความเสี่ยง เลี่ยงจุดเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.