ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการรมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T พร้อมให้กำลังใจในการทำงานของทีม U2T ทุกภาคส่วน โดยได้ร่วมหารือประเด็นการดำเนินงานโครงการ U2T รวมถึงรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน U2T ของพี่น้องใน 35 ตำบล ที่ได้นำผลงานบางส่วนมาจัดแสดง ซึ่งล้วนเป็นผลงานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โอกาสนี้ ท่านผู้ช่วยฯ ได้นำกล่อง อว.พารอด มอบให้กับศูนย์พักคอยของมหาวิทยาลัยฯ ที่ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วย

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี : ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะผู้บริหาร ส่วนราชการและคณะทำงานร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาดำเนินโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลให้เกิดการจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษาให้มีงานทำในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับอนุมัติให้รับผิดชอบพื้นที่จำนวน 35 ตำบลใน 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี มีการจ้างงานทั้งสิ้น 700 อัตรา ในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยบูรณาการและประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) คือศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมถึงการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน และให้มีการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศบนฐานของนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย”

ทั้งนี้ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการตำบลมีชีวิต มหาวิทยาลัยสู่ตำบลพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ พร้อมตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการด้วยมีดเหล็กลายโบราณของศูนย์การเรียนรู้บ้านมีดบินตำบลจอมบึงและเยี่ยมชมนิทรรศการของคณะทำงาน U2T ที่ขับเคลื่อนการทำงานทั้ง 35 ตำบลด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 179 กิจกรรม ในการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP การสร้างพัฒนา Creative Economy การยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน Health Care เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน

ในการนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านโควิด 19 พร้อมมอบกล่อง อว.พารอด ให้กับมหาวิทยาลัย ณ ศูนย์พักคอยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลังจากนั้น ทางคณะได้เดินทางไปแหล่งเรียนรู้บ้านมีดบิน ตำบลจอมบึง ซึ่งมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมอาชีพการตีมีดเหล็กลายโบราณ เชื่องโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของจังหวัดราชบุรี และทางคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้บ้านช่างสกุลบายศรีของตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม ซึ่งเป็นกระบวนการนำ 4DNA มาค้นหาและถอดแบบอัตลักษณ์ชุมชนจนได้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายและเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวตลาดนี้มีปราชญ์สร้างงานสร้างรายให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published.