ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI-UTC) มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการบิน แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับ

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI-UTC) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการบิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุน/Romote Pilot Visual Line of Sight Certificate : RVC (Multi-Rotor) รุ่นที่ 2 – 6 จำนวนทั้งสิ้น 58 คน โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ/ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ คณะผู้บริหาร สทป. และครูการบิน ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์การบินที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ ชั้น 10 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

การฝึกอบรมหลักสูตรรับรองการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับในระยะสายตา แบบปีกหมุนนี้ ผู้ฝึกอบรมได้ผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 10 ชั่วโมง และภาค Flight Simulator จำนวน 2 ชั่วโมงบิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC ชั้น 6 และฝึกภาคอากาศ จำนวน 5 ชั่วโมงบิน ณ สนามบินวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.