สทป. ให้การต้อนรับ รอง ปล.กห. และคณะ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) โดย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศภายใต้ พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.2562” และเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ชั้น 10 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้ พลตรี ดร.ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวแนะนำความเป็นมาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมี พันเอก ดร.อำพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันภายใต้ พ.ร.บ. เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562”

หลังจากรับฟังการบรรยายเสร็จสิ้น พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาทิเช่น จรวดหลายลำกล้อง, จรวดดัดแปรสภาพอากาศ, เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ, หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด, ยานเกราะล้อยาง, เทคโนโลยีจำลองยุทธและการฝึกเสมือนจริง, เครื่องตรวจจับป้ายทะเบียนรถยนต์, อาวุธและกระสุนปืน, โครงการปืน DTI-7, เรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล, เรือผลักดันโคลน และนิทรรศการจากบริษัทเอกชน นอกจากนี้ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ DTI-UTC  โดยมีนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นผู้ให้ข้อมูลเพื่อเป็นการให้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศ ณ อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ชั้น 6 และ 10

Leave a Reply

Your email address will not be published.