จังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำคลิปวีดิทัศน์ “สื่อธรรมะออนไลน์” ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวิสาขบูชา

ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 แพร่ระบาด ในสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ได้ระลึกถึงคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาบูชา ปีพุทธศักราช 2564 โดยทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส รับฟังธรรมะออนไลน์ ปฏิบัติธรรม ณ บ้านพักอาศัย แต่งกายด้วยชุดสีขาว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพุทธศาสนิกชน

ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้จัดทำสื่อธรรมะออนไลน์การแสดงพระธรรมเทศนาจาก พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายธรรม ความรู้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นแนวการปฏิบัติ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เป็นการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ในรูปแบบออนไลน์ “อยู่บ้าน สร้างบุญ” ให้พุทธศาสนิกชน ได้รับทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา และยึดหลักธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติและนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.