เปิดงาน NanoThailand 2021

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะ อุปนายกสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติร่วมกับ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (NanoThailand 2021) ที่จัดขึ้นโดย สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “Nanotechnology in Times of Disruptive Transformation” ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 พร้อมไฮไลท์เรื่อง “Nanotechnology in mRNA COVID-19 Vaccine” ที่ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “Nucleoside-modified mRNA-LNP therapeutics” โดย Prof. Drew Weissman จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา รวมถึงหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากภายในงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.