วว. เปิดให้บริการใหม่ ! ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร มาตรฐานสากล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) โดย ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  เปิดให้บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร มาตรฐานภายในประเทศ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  295  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  รวมทั้งมาตรฐานต่างประเทศ  สหภาพยุโรป (EU)  และสหรัฐอเมริกา (US, FDA) โดยให้บริการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วัสดุสัมผัสอาหาร  ภาชนะบรรจุอาหาร  เครื่องใช้ในครัวเรือน รวมถึงอุปกรณ์สิ่งของในสถานประกอบการอาหาร  ได้แก่  การวิเคราะห์ปริมาณสารเติมแต่ง  และคุณสมบัติทางด้านกายภาพของวัสดุสัมผัสอาหาร  เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบมาตรฐานของทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  รวมทั้งให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจากศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  วว.  ได้ที่  โทร.  0  2579  1121- 30  ต่อ  3102  E-mail : packtest@tistr.or.th, packtest@hotmail.com  ( คุณณัฐพิชา อุดมโภชน์ และคุณนันทนีย์ ไชยมังคลายนต์)

Leave a Reply

Your email address will not be published.