ชวนชม “ฝนดาวตกควอดรานติดส์” รับปีใหม่ หลังเที่ยงคืน 3 – รุ่งเช้า 4 มกราคม 2565

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชม “ฝนดาวตกควอดรานติดส์” ต้อนรับปีใหม่ หลังเที่ยงคืน 3 – รุ่งเช้า 4 มกราคม 2565 เวลา 02:00 น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า

Read more

วช. หนุนบรรยาย ติดตามภัยแล้งและการจัดการน้ำ กรณีศึกษาไทย ไต้หวัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิจัย แผนงานวิจัยเข็มมุ่งด้านการบริหารจัดการน้ำ สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดบรรยายพิเศษ “การติดตามภัยแล้งและการจัดการน้ำ กรณีศึกษาประเทศไทยและไต้หวัน” ในการวิจัยพัฒนาดัชนีน้ำฝนและน้ำท่ามาตรฐาน เพื่อใช้ติดตามสถานะภัยแล้ง และพัฒนาเทคนิคการพยากรณ์ฝนรายฤดู โดยพัฒนาการพยากรณ์ดัชนีภัยแล้ง เพื่อเตรียมวางแผนจัดการน้ำล่วงหน้า

Read more

บพข. เร่งหนุนวิจัยสารสกัดแปรรูปจากข้าวไทย หวังช่วยชาวนาพ้นวิกฤตราคาข้าวตกต่ำ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาสารสกัดแปรรูปจากข้าวที่ได้มาตรฐาน หวังสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป ช่วยชาวนาแก้วิกฤตราคาข้าวตกต่ำ รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต สำนักประสานแผนงานเกษตรและอาหารมูลค่าสูง บพข. กล่าวว่า การพัฒนาสารสกัดแปรรูปจากข้าวที่ได้มาตรฐาน เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปของไทย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง บริษัท บ้านไทยเฮิร์บ จำกัด หจก. คชศิลป์

Read more

วช. หนุน วว. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนกลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ ด้วยนวัตกรรมเกษตร ตามแนวทางมาลัยวิทยสถาน อว.

พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์ เชิงอุตสาหกรรมตามหลักการเกษตรปลอดภัย และร่วมประชุมหารือความร่วมมือการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และ วว. ช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศ ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตะวันตกด้วย BCG

Read more

สอวช. เชิญ สผ. เอสซีจีจับเข่าคุย แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชี้หลักสำคัญคือการขับเคลื่อนทุกองคาพยพร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายของประเทศ

ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดรายการพูดคุยผ่านช่องทางออนไลน์ ในรายการ Future Talk by NXPO ครั้งที่ 7 ในประเด็น “COP26 กับแนวทางของไทย ผนึก รัฐ – เอกชน

Read more

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เปิดงาน “วิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ วว.

          พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิถีเกษตร BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดขึ้น เพื่อแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศ ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางตะวันตกด้วย BCG

Read more

“เอนก” ชื่นชมผลงานวิจัยชุดสีกระเบื้องวัดราชบพิธฯ

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เยี่ยมชมและให้กำลังใจ นักวิจัยที่บูทโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษาชุดสีของกระเบื้องวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อจัดทําชุดโครงสี ผ่านมุมมองการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะประยุกต์ และต้นแบบแพนโทน สําหรับการใช้งานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ เคหะสถานและสิ่งทอ” ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more

‘ชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำนมดิบ’ จากนาโนเทค สวทช. นวัตกรรมยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์นม

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีสู่ชุดตรวจสารปนเปื้อนในน้ำนมดิบที่มีความไวสูง สามารถตรวจไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในน้ำนมดิบได้แม้มีความเข้มข้นน้อย ราคาถูก ใช้งานง่าย ตรวจวัดและวิเคราะห์ผลเร็ว มีความจำเพาะเจาะจงและความถูกต้องสูง ลดการสูญเสียน้ำนมดิบที่ไม่มีคุณภาพ และลดผลกระทบต่อกระบวนการแปรรูปน้ำนมดิบ ส่งมอบ อ.ส.ค. สำหรับใช้ในศูนย์รับน้ำนม อ.ส.ค ทั่วประเทศ หวังเป็นตัวช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์นม และอุตสาหกรรมโคนมของไทย                  น้ำนมดิบที่ศูนย์รับน้ำนม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

Read more

วว. ผนึกกำลัง 9 เครือข่าย มทร. มุ่งพัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ นำร่องโปรแกรมหลักสูตร Non-Degree …เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางราง

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล    ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)   เป็นประธานลงนามความร่วมมือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  ในรูปแบบโปรแกรมหลักสูตร Non-Degree  เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ (Up skill programs)  ระหว่าง  ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต

Read more

ม.นเรศวร จับมือพันธมิตร ปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 89 แอนโทไซยานินสูง พร้อมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผู้อำนวยการสถานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ทุนวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัยนเรศวรและมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีนิสิตปริญญาเอก อาจารย์มงคล ศิริจันทร์ แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 89 เป็นพันธุ์ลูกผสม

Read more