กระทรวง อว. โดย บพท. จับมือ 7 หน่วยงาน เปิดมิติใหม่สลายความรุนแรงชายแดนใต้ด้วยพลังความรู้สร้างอาชีพ

“กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยการมอบหมายนโยบายจาก น.ส. ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีกระทรวง อว. ให้ หน่วย บพท. ร่วมกับ 7 หน่วยงาน คือ ศอ.บต. จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา

Read more