สวทช. เชิญชวนรับฟังเสวนาเรื่อง “ปูนากับวิถีชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร-เศรษฐกิจชุมชน” ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าจ่าย!!

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “ปูนา กับวิถีชีวิต-ความมั่นคงทางอาหาร-เศรษฐกิจ” ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ภายใต้งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (NAC2022: NSTDA Annual Conference 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2565

ผู้เข้าร่วมเสวนาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาด้วยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ โดยใช้กลไกการสนับสนุนให้ชุมชนนำความรู้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชนิดพันธุ์ วงจรชีวิต สูตรอาหารธรรมชาติ การจัดการระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทาง BCG ให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชน (Bioeconomy) สนับสนุนให้เกิดการส่งต่อภูมิปัญญาและองค์ความรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ไปสู่คนรุ่นใหม่

ทั้งนี้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อดังกล่าวฯ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3HEZSPo ตั้งแต่บัดนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.