วว. ผนึกกำลังพันธมิตรจังหวัดลำปาง สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอก  ไม้ประดับ พืชอัตลักษณ์

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  นายสิธิชัย  จินดาหลวง    ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์   ทองปรอน   รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการใช้เทคโนโลยีผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปาง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวง  อว.  สนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคมและทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดลำปาง โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี โอกาสนี้ นายสายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.  นางสาวรตนพร  กิติกาศ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง   รศ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.วรวุธ  ชัยเนตร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นสักขีพยาน  ในการนี้ผู้บริหาร บุคลากรทั้ง 4 หน่วยงานร่วมเป็นเกียรติด้วย  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

“การผนึกกำลังของ วว. และพันธมิตรจังหวัดลำปางครั้งนี้  มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรไม้ดอกไม้ประดับและชีวภาพ อาหาร เวชสำอางไทย และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ  พัฒนาวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดลำปางให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติของจังหวัดลำปาง   ร่วมกันผลักดันผู้ประกอบการ ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ของจังหวัดให้มีความสามารถด้านพัฒนาตนเองด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ตอบสนองและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และตลาดในอนาคต  รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการนำรายได้คืนสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน ท้องถิ่น ที่เป็นฐานรากของทรัพยากรนั้นไว้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงต่อไป” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นอกจากนี้ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทั้ง 4 หน่วยงานยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างด้านศักยภาพ  องค์ความรู้ และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปางที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมนิสิต/นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ ทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องสำอาง  อาหารเสริม หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ รวมทั้งการฝึกงานระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคำแนะนำปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันจาก  วว.   ติดต่อได้ที่  โทร.  0 2577  9000  โทรสาร  0 2577   9009  E-mail : tistr@tistr.or.th  Line@TISTR   IG : tistr_ig

Leave a Reply

Your email address will not be published.