มทร.ธัญบุรีปลื้มเดินหน้านโยบายถูกทางตัวเลขนักศึกษารีไทร์ลดลง

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษาที่พ้นสภาพจากผลการเรียน จำนวน 389 คน คิดเป็น 1.64% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด และลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวน 456 คน  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีจำนวนผู้ถูกรีไทร์มากที่สุด อย่างไรก็ตามการที่จำนวนนักศึกษาพ้นสภาพจากผลการเรียนลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะช่วยให้นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนให้สามารถเรียนได้และสำเร็จการศึกษา เพราะไม่ต้องการให้เด็กออกนอกระบบการศึกษาและเสียโอกาสที่ดีในอนาคต โดยสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด พูดคุยถึงปัญหาด้านการเรียนกับนักศึกษา พร้อมทั้งจัดการเรียนเสริมให้ในวิชาที่มีปัญหาทำให้ผลการเรียนดีขึ้น ทั้งนี้สำนักส่งเสริมการศึกษาได้มีการวางเป้าหมายที่จะลดจำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียนให้ลดลงปีละ 10 % และนอกจากการพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว ในทางกลับกันจากนโนบายของ มทร.ธัญบุรี ที่ต้องการดึงนักศึกษากลุ่มที่ถูกรีไทร์ หรือต้องหยุดเรียนกลางคัน เนื่องจากปัญหาส่วนตัวได้กลับเข้าสู่ระบบ โดยเปิดโอกาสให้กลับเข้ามาเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษารีรหัสกลับเข้าศึกษา จำนวน 84 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวน 26 รายเท่านั้น

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในส่วนที่ มทร.ธัญบุรีได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยนั้น ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่เน้นการขอแหล่งเงินทุนจากภายนอกแทนการขอรับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงมาตรฐานของงานวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ในเรื่องการสนับสนุนทุนเพื่อศึกษาต่อของอาจารย์ ปัจจุบันสัดส่วนอาจารย์ของ มทร.ธัญบุรี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มีมากกว่า 60% ทำให้การขอทุนศึกษาต่อลดลง รวมถึงจะต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแต่ละคณะที่ต้องการเน้นอาจารย์ศึกษาในด้านใด ซึ่งมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนเช่นกัน อย่างไรก็ตามยังมีอาจารย์ส่วนหนึ่งที่สำเร็จปริญญาโท และขอทุนเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนในจุดนี้ และส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาต่อในประเทศ ซึ่งการที่ มทร.ธัญบุรีสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อเทคโนโลยี และส่งต่อความรู้ที่ได้รับไปยังนักศึกษาต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.