GISTDA เปิดรับจิตอาสาสื่อสารอวกาศ มุ่งสร้างเครือข่ายนำความรู้ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่ประชาชน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดรับจิตอาสาจากทั่วประเทศ เพื่อทำภารกิจในการเป็นนักสื่อสารอวกาศ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้กับประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกันของเหล่าจิตอาสาที่ไม่จำกัดเพศและอายุหรือข้อจำกัดอื่นๆ ขอเพียงแค่มีความสนใจที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้

ดร.เครือวัลย์ จำปาเงิน

ดร.เครือวัลย์ จำปาเงิน โฆษก GISTDA และหัวหน้าฝ่ายบริหารเครือข่ายองค์ความรู้ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “GISTDA มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งนอกจากเข้าใจแล้ว ยังจะต้องสื่อสารและถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นไปยังบุคคลอื่นได้อีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้เรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 15 บทเรียน และการทดสอบเพื่อประเมินทักษะ ก่อนจะได้รับคัดเลือกเป็นจิตอาสาสื่อสารอวกาศต่อไป กิจกรรมนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกระดับให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศซึ่งไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข่าวสารจากทั่วโลกอีกด้วย”

กิจกรรมดังกล่าวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2565 สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดโครงการได้ที่ http://learn.gistda.or.th/2022/08/03/space-volunteer-2022/ และสมัครเข้าร่วมโครงการที่ https://forms.gle/HG5XaTxGKVB8unCd9

Leave a Reply

Your email address will not be published.