ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ในพื้นที่ EECi เปิดบ้านต้อนรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ตอบโจทย์การผลิตยุคใหม่ พัฒนาไทยสู่ Industry 4.0

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ EECi จังหวัดระยอง : ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC) ภายใต้เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS) ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมเปิดบ้าน SMC OPEN HOUSE เพื่ออัปเดตความก้าวหน้าการดำเนินงานและบริการของ SMC ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากสภาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการภาคเอกชน ถึงทางเลือก ทางรอด ประสบการณ์การปรับตัวสู่ Industry 4.0 กิจกรรมนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงานจำลองเพื่อการเรียนรู้และเครื่องมือทดสอบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าภายในศูนย์ฯ อย่างใกล้ชิด ภายในงานยังมีนิทรรศการผลงานจากนักวิจัย พันธมิตรและเครือข่ายสมาชิกของ ศูนย์ฯ มาร่วมจัดแสดง พร้อมทั้งพื้นที่เจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตได้อย่างยั่งยืน   

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ได้กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม และผู้เข้าร่วมงาน SMC Open House โดยได้เล่าถึงเป้าหมายหลักของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ที่ต้องการผลักดันอุตสาหกรรมไทยก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 โดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน รวมทั้งแนะนำบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ ที่จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต อาทิ 1) บริการตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงาน 2) บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 3) บริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคและคำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์ 4) บริการพัฒนาระบบตามความต้องการของอุตสาหกรรม และ 5) บริการเครื่องมือสำหรับทดสอบและเรียนรู้ 

สิทธิประโยชน์พิเศษที่ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมให้กับผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ลงทะเบียนก่อนใคร ได้แก่ 

*** การตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทย (Thailand i4.0 Index) ฟรี*** คำปรึกษาการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ฟรี

*** ทุนสนับสนุนสำหรับการใช้งานแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม 

*** ทุนสนับสนุนสำหรับทดสอบการใช้งานโครงข่าย 5G ในโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายเข้าเยี่ยมชมดูงานได้ที่ http://bit.ly/3EkR3KV

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC) อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง มุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ผู้พัฒนาระบบ นวัตกร นักวิจัยตลอดจนนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งในรูปแบบการสาธิต การเรียนรู้และการทดลองปฏิบัติจริง รวมไปถึงกิจกรรมวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรม SMC ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย เพื่อมุ่งไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) และส่งแรงขับเคลื่อนถึงการเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม (Thailand 4.0) ตั้งขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 

ช่องทางการติดต่อ

Email smc-business@nectec.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.