GISTDA ผนึกกำลังกองทัพไทย สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคงประเทศ

5 กันยายน 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อความมั่นคงสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย โดยมีพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ โฆษก GISTDA และผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ กล่าวว่า GISTDA พร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรร่วมกับทางกองทัพไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายความร่วมมือ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามและรักษาผลประโยชน์ของชาติทุกมิติ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางอวกาศ รวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสำคัญด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่การทำงานร่วมกันในเชิงข่าวสาร การแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ กองทัพไทย ถือเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและภารกิจที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสําคัญของชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าเป็นกลไกและเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะมาช่วยสนับสนุนภารกิจให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม การบูรณาการความร่วมมือกับGISTDA ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ให้สามารถรองรับภัยคุกคามในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.