GISTDA นำทัพประชุม CEOS 2022 ชูประเด็นการใช้ข้อมูลดาวเทียมสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน เพื่อสนับสนุนการก้าวไปสู่สังคม Net Zero และสร้างโอกาส New Space Economy

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ เข้าร่วมประชุม CEOS Strategic Implementation Team Technical Workshop 2022 ซึ่งเป็นการประชุมด้านเทคนิคของคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก จากหน่วยงานด้านอวกาศระดับโลก โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 ณ เมืองฟราซคาติ สาธารณรัฐอิตาลี

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ GISTDA ในฐานะประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลกปี 2023 หรือ CEOS Chair 2023 ได้นำเสนอสองประเด็นสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจนั่นคือ ประเด็นแรก “การลดการปลดปล่อยคาร์บอน” เพื่อลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยนำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การบรรเทาปัญหาโลกร้อน ซึ่งจะสอดรับกับที่ประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมระดับผู้นำสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ เมื่อปีที่แล้วที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี พ.ศ.2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ.2608

ส่วนประเด็นที่ 2 GISTDA ร่วมกับองค์กรด้านอวกาศ ได้แก่ NASA USGS ESA และCSA ในการผลักดันเรื่อง New Space Economy ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกภูมิภาคกำลังให้ความสนใจ โดย GISTDA ได้เสนอแนวทางในการเปิดโอกาสและส่งเสริมการพัฒนาด้าน space ระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศและหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งกิจกรรมในการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศสู่ภาคเอกชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจอวกาศในระดับสากล ประเด็นดังกล่าวจะนำเข้าสู่ที่ประชุม CEOS Plenary 2023 ในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ บียาริตส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ต่อไป

นอกจากนี้ GISTDA ยังได้หารือกับหน่วยงานด้านอวกาศของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายแนวทางของ New Space Economy ให้ครอบคลุม Space Value Chain เช่น การสร้างและผลิตดาวเทียม หรือระบบนำส่งดาวเทียม เป็นต้น

ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดาวเทียมสำรวจโลก หรือ CEOS Chair 2023 ของ GISTDA อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.