วว. เสริมแกร่งเกษตรกร “ชุมพร” อบรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต แก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้พี่น้องเกษตรกรจังหวัดชุมพร ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรปลูกทุเรียนคุณภาพเนิน 491 และกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนและมะพร้าวในเขตอำเภอเมืองและอำเภอปะทิว จำนวน 93 ราย โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี” เมื่อวันที่ 28-29 กันยายน 2565 ณ ศาลาหมู่บ้านบางฝนตก หมู่ 18 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะพร้าวตำบลบางสน หมู่ 4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดิน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และอินทรีย์เคมี เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี และการผลิตปุ๋ยใช้เองในชุมชนเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพง

ทั้งนี้ วว. ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยใช้วัตถุดิบจากมูลสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่นที่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยที่มีคุณสมบัติช่วยในการเจริญเติบโตของพืช อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม โดย วว. วิจัยและพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของพืชและการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้เกิดการผลิตอย่างยั่งยืน ลดการสูญเสียปุ๋ยส่วนเกินที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพบำรุงทั้งต้นไม้และบำรุงดิน ทำให้ต้นข้าว ไม้ผล เช่น ทุเรียน ขนุน ลองกอง ลำไย ส้มโอ  เจริญงอกงามดี  ให้ผลผลิตสูง  และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน  นอกจากนี้ วว. ยังให้บริการวิเคราะห์ดินและปุ๋ยเพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการผลิตและลดต้นทุนการดำเนินการ  โดยให้บริการวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC  17025 ทั้งนี้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปสนใจเข้ามาใช้บริการ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. โทร. 0 2577 9004, 0 2577 9007 ,0 2577 9000  โทรสาร 0 2577 9009  E-mail : tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.