วว. ปรุงน้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะนาว ขับเคลื่อน BCG  Economy  Model

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)  ดร.ขนิษฐา  ชวนะนรเศรษฐ์   นักวิจัย ศนส. และทีมงานวิจัย ประสบผลสำเร็จในการปรุงน้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะนาว ภายใต้กลิ่น Cool 3  ซึ่ง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลมอนโกลด์ (แอล.เอ็ม.จี) จังหวัดเพชรบุรี  ผู้ประกอบการด้านการผลิตน้ำมะนาวแช่แข็งและน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาว   ได้มอบโจทย์การผลิตให้ ศนส. วว. โดยให้มีองค์ประกอบหลักของน้ำหอมที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี 3 ประการ ได้แก่  1) มะนาว  2) น้ำตาลโตนด  และ 3) น้ำทะเล

ทั้งนี้ น้ำหอมจากน้ำมันเปลือกมะนาวเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมะนาว ที่ วว. ปรุงสำเร็จนั้น มีองค์ประกอบของสารสกัดขนแพะที่ช่วยทำให้กลิ่นน้ำหอมติดทนนานและมีความหอมซับซ้อน  โดยได้รับการยอมรับและถูกนำเสนอให้เป็นผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่เติมเต็ม BCG  Economy  Model ซึ่งส่งผลให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลมอนโกลด์ฯ ได้รับรางวัล Thailand  TOP  SME  Awards  2022  จาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)  ในด้านสิ่งแวดล้อม  ในวันที่ 2 ธันวาคม  2565  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง และการบริหารจัดการที่โดดเด่นในด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อสร้างให้เกิดองค์กรต้นแบบ อันจะเป็นกรณีศึกษาให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย   โดยทั้งน้ำหอมและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมะนาว จะถูกนำไปจัดแสดง ณ  SME  Bank จังหวัดนนทบุรี

อนึ่ง  วว. อยู่ในระหว่างการขอทุนโครงการวิจัย  จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.  ในการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะนาว น้ำมันหอมระเหยและจัดทำมาตรฐานน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำมะนาว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ผลผลิตผลมะนาวล้นตลาดและมีราคาถูกจากการเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีให้แหล่งจำหน่ายและต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมะนาวและน้ำมันจากเปลือกมะนาวเหลือทิ้งในการใช้ประโยชน์จากน้ำมะนาวจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการจัดทำมาตรฐานน้ำมันมะนาว, Lime (Citrus aurantiifolia) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาในมาตรฐานน้ำมันจากเปลือกมะนาวเพื่อการส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)  วว. มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพรและสามารถต่อยอดงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)  วว.  ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9104  (คุณณัฏพรรณ  โภคบุตร)  E-mail : innoherb_service@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.