วว. /หน่วยงานพันธมิตร เปิดงาน  “TISTR  and  Friends  2023” พัฒนาผู้ประกอบการไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2566 ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี  เค เซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ : ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัดกรรม  (อว.)  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “TISTR  and  Friends  2023” ซึ่ง วว. ร่วมกับศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม  2566  ณ  ลานกิจกรรม   ชั้น  4  โซน  D  ศูนย์การค้าเอ็ม บี   เค  เซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “การร่วมมือของเครือข่ายพันธมิตร  เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทย”  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาพิเศษ  การจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการเพิ่มมูลโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม นิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งการจัดแสดงผลงานพัฒนาผู้ประกอบการไทย จากความร่วมมือของ วว. และหน่วยงานเครือข่าย  โอกาสนี้  นางสาวศตกมล วรกุล  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค  จำกัด (มหาชน)  ได้กล่าวต้อนรับผู้ว่าการ วว. คณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตร ในการนี้นางสาวนิธิวดี สมบูรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และส่งเสริมนโยบายภาครัฐ  ดร.โสภาพรรณ  สัญญาณเสนาะ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตร

ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  วว.  กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน “TISTR  and  Friends  2023” ว่า เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานให้กับสาธารณชน ได้เห็นถึงความสำคัญในการนำประโยชน์จากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม  สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ SME และวิสาหกิจรายย่อยอย่างมีระบบและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร พร้อมแข่งขันได้ในตลาดสากล  นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของ วว. ที่รวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนา การให้บริการ และการจัดแสดงสินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากฝีมือนักวิจัยไทย

“…วว. ก้าวเข้าสู่การดำเนินงานในปีที่ 60   มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ  ผ่านการดำเนินงานด้วยนโยบายเศรษฐกิจ  BCG  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล  ส่งเสริมการดำเนินงานและมุ่งสร้างความเข้มแข็งของ SME  และวิสาหกิจรายย่อย ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว  

นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า  ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือสนับสนุนพื้นที่จัดงาน TISTR and Friends 2023 ของ วว. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจรายย่อยในการเพิ่มโอกาสการขายและช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดสากล ส่งเสริมสินค้าคุณภาพของคนไทยให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีลูกค้าคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก และ มีความพร้อมด้านสถานที่ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการ Start up โดยในศูนย์ฯ มีร้านค้าของคนไทยที่มีการพัฒนาสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการภายในศูนย์ฯ จะได้ร่วมกิจกรรมและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

อนึ่ง งาน TISTR  and  Friends  2023  มุ่งเน้นนำเสนอกลไกและเครื่องมือสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SME และวิสาหกิจรายย่อย โดยใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เข้ามาช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต การเพิ่มมูลค่าสินค้า และการตลาด  ประกอบด้วย  4  โซนกิจกรรมที่น่าสนใจและมีประโยชน์ ดังนี้   โชนที่ 1  Our  Stage     เวทีกิจกรรมการเสวนาและการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ   โชนที่ 2  Our  Friends    นิทรรศการเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ/เอกชน   โซนที่  3  Business  Matching    การเจรจาธุรกิจจากหิ้งสู่ห้าง   โซนที่ 4  Market  Place    บูธแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทั่วภูมิภาค   นอกจากนี้ยังมีการบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าและธุรกิจตามมาตรฐานสากล

วว. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในงาน “TISTR   and   Friends   2023” ตั้งแต่วันนี้ (17 มีนาคม) ถึง 19 มีนาคม 2566  …ร่วมสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ SME และวิสาหกิจรายย่อยของประเทศ   ณ  ลานกิจกรรม   ชั้น  4  โซน  D  ศูนย์การค้าเอ็ม บี   เค  เซ็นเตอร์  กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.