นักธุรกิจอวกาศทั่วโลก ตบเท้า ร่วมงาน สัมมนานานาชาติด้านอวกาศส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กองทุน กทปส. ร่วมจัดงานสัมมนานานาชาติ “New Space Economy Thailand” เพื่อร่วมส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเข้าร่วมเปิดงาน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล โฆษก GISTDA และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ กล่าวว่า งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มด้านอวกาศเชิงลึกของประเทศไทย การวางกรอบเชิงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมอวกาศ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมอวกาศ ตลอดจนนโยบายการส่งเสริมการเกิดระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และนับเป็นครั้งแรก ที่มีเวทีด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมอวกาศระดับนานาชาติเกิดขึ้นในประเทศไทย

โฆษก GISTDA กล่าวอีกว่า การสัมมนาใน 2 วันนี้ มีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ “แผนยุทธศาสตร์ด้านอวกาศของไทย” การอภิปรายและเสวนานานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา New Space Ecosystems การสร้างและส่งเสริมห่วงโซ่ด้านการบินและอวกาศจากทั่วโลก นวัตกรรมอวกาศเพื่ออนาคต รวมถึงการประชุมรับฟังความเห็นเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการยกระดับการพัฒนากำลังคนระดับสูงในภาคอุตสาหกรรม Aerospace และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมอวกาศกับนานาชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจอวกาศให้กับประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 5 ปี และมั่นใจว่าเศรษฐกิจอวกาศจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยหลังจากนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.