สวทช. จับมือ เค เอช โรเบิร์ต เอกชนผู้นำด้านอุตสาหกรรมกลิ่น-รสระดับโลก พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

(เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566) : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร แพลตฟอร์ม Flavor Academy ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เค เอช โรเบิร์ต จำกัด ประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายขีดความสามารถด้านนวัตกรรมกลิ่นรสในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายปีเตอร์ เค.ซี. ออง (Dr. Peter K.C. Ong) ซีอีโอ บริษัท เค เอช โรเบิร์ต จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ร่วมลงนาม ณ ห้อง Creative and Innovation Center สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์กิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 6 แห่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้ง Flavor Academy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านกลิ่นและรสอาหาร รวมถึงการให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบด้านกลิ่นรสด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง และการพัฒนางานวิจัย และเทคโนโลยีทางด้านกลิ่นรสร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคเอกชน

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้ Flavor Academy โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. เป็นที่รู้จัก และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน ในครั้งนี้ สวทช. ร่วมกับบริษัท เค เอช โรเบิร์ต จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายสารให้กลิ่นรสชั้นนำในระดับโลก โดยความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านกลิ่นรสในประเทศไทย นอกจากนี้ยังบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถด้านการสร้างสรรค์ และพัฒนากลิ่นรสในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย รวมถึงการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมกลิ่นรสในประเทศ

ด้านนายปีเตอร์ เค.ซี. ออง (Dr. Peter K.C. Ong) ซีอีโอ บริษัท เค เอช โรเบิร์ต จำกัด ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า บริษัท เค เอช โรเบิร์ต จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมกลิ่นรสระดับโลก ได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รังสรรค์กลิ่นรสใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงนำมาสู่การร่วมมือกับ Flavor Academy โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้สามารถออกสู่ตลาดได้ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมกลิ่นและรสชาติท้องถิ่น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับนวัตกรรมและคุณภาพในอุตสาหกรรมเครื่องปรุง พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.