วว. ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ( MATERIAL PROPERTIES ANALYSIS AND DEVELOPMENT CENTRE : MPAD) ได้รับมอบหมายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานหลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2569 ตามประกาศของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานฯ พ.ศ. 2554 กำหนด

“…การดำเนินงานของ วว. โดย MPAD เพื่อสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการผลิตและการใช้งาน ส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐานสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์มายาวนาน โดยได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17020 ISO 9001 และได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมตามสภาพกฎระเบียบทางการค้าที่เปลี่ยนแปลง สามารถให้บริการครอบคลุมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ทั้งนี้ MPAD ให้บริการและคำปรึกษาด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเครื่องจักร และโรงงาน รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาด้านวัสดุและกระบวนการสามารถให้บริการได้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการ ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังนี้

1) การวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพ รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร
2) การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม
3) ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
4) บริการงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์
5) บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดและรับบริการ ได้ที่ โทร.0 2577 9264 โทรสาร 0 2577 9308 E-mail : duang_o@tistr.or.th หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published.