วว. ขับเคลื่อนงานบริการ Total  Solutions  พัฒนาเศรษฐกิจไทยมั่นคงและยั่งยืน

ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาประเทศประสบผลสำเร็จ  มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีก็คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้า  ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม เพื่อนำมามาแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม นำ วทน. ไปช่วยสร้างสินค้าด้านนวััตกรรม ผ่านการดำเนินงานแบบ Total  Solutions ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนในยุคดิจิทัล พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า   วว. ส่งเสริมการใช้ Scale up plant เป็นกลไกการขับเคลื่อน Total  Solutions มุ่งบริการด้านการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการ ทั้งในระดับ SMEs ผู้ผลิตสินค้า OTOP  วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเกษตรกร ที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องการเพิ่มมูลค่า หรือมีความต้องการแก้ไขปัญหา มีรูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินงานที่ครอบคลุม ตั้งแต่ การรับฟังแนวความคิดของผู้ประกอบการ (idea) การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา (prototype & solution) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ  การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง (scale up) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า (product & management system) การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (commercialization) ทั้งส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงิน

โดยมีกลไกสำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม  (ICPIM 1)   สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากจุลินทรีย์  ที่มีอยู่ในคลังจุลินทรีย์  ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  สนับสนุนภาคธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก   นำ  วทน.     สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เหนือกว่าการแปรรูปสินค้าเกษตรแบบดั่งเดิม    เช่น  ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติิก (Pro Herb) เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Pro Skin)

โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)   บริการผลิตเครื่องดื่มบรรจุถุง  บริการผลิตอาหารทอดสุญญากาศ  บริการผลิตอาหาร Freeze dry  บริการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม UHT  บริการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดแก้ว  บริการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารรีทอร์ต ประเมินอายุผลิตภัณฑ์อาหารในสภาวะเร่ง  บริการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ  บริการทดลอง HPP

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จากการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ ได้แก่ ศููนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมเกษตร  (ICPIM 2) มีศักยภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทดแทนการใช้สารเคมี ส่งต่อให้ชุมชนได้ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยบนพื้นที่กว่า 100,000 ไร่ เป็นต้น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (ALEC)  เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีการดำเนินงานด้านสาหร่ายอย่างครบวงจร ได้แก่ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านสาหร่ายน้ำจืดมากว่า 25 ปี เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือ จัดการคลังสาหร่าย เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ตามเป้าหมายการใช้ประโยชน์ กลางน้ำ คือ ศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงทั้งระดับห้องปฏิบัติการและกลางแจ้ง และปลายน้ำ คือ วิจัย พัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงระดับต้นแบบกลางแจ้ง (100,000-400,000 ลิตร ในอ่างเพาะเลี้ยงแบบลู่อย่างต่อเนื่อง) เพื่อผลิตชีวมวล หรือผลิตภัณฑ์เป้าหมายอื่นๆ จากสาหร่ายสายพันธุ์คัดเลือก

รวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการผลิตเครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรม ภายใต้ ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ซึ่งผ่านการประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอางจาก อย.  โดยมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่และ SMEs ที่รับถ่ายทอดและนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากกว่า 500 รายต่อปี

วว. พัฒนาระบบการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการสอบเทียบ เครื่องมือวัดและรับรองคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานงานบริการอุตสาหกรรมเทียบเท่าระดับสากล อาทิ ศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ซึ่งเป็นองค์กรแรกในอาเซียน ที่บริการวิจัย/ วิเคราะห์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล การสลายตัวทางชีวภาพในเบื้องต้นของวัสดุทั่วไปในปุ๋ยหมัก ดิน น้ำ การบำบัดสารอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการทางชีวภาพ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/ IEC 17025, ISO 17088 (สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.17088/2555)  โดยได้รับการขึ้นทะเบียนกับบริษัท Din Certco ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบด้านพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 17088 กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วว. ยกระดับขีดความสามารถงานบริการ ทดสอบ  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยา วัสดุทางการแพทย์/เครื่องมือแพทย์ ได้รับการรับรองรับรองมาตรฐานงานเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (AAALAC International หรือ The Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International)

วว. มีฐานะเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่มีมาตรฐานการทำงานเป็นไปตามหลักสากล เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ  ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุุณภาพ รับรองผลิตภัณฑ์และบริการ ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชุุมชน และภาคประชาชน รวมทั้งได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 และ ISO/TS 22003 ครอบคลุมการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานสากล

นอกจากนั้นยังมีโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ที่สามารถให้บริการเพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟความเร็วสูง พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

จากการดำเนินงานดังกล่าว วว. ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 200,000 รายการต่อปี และมีจำนวนลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย

ช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปทดสอบต่างประเทศได้มากกว่า 50%

ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน

พร้อมให้บริการวิจัยและพัฒนาแก่ OTOP วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs Startup ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่า ช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบการด้วยผลงานวิจัย ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย วทน. โดยมีแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์ “วว. JUMP” www.tistr.or.th (https://tistrservices.tistr.or.th/) เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า

การขับเคลื่อนงานบริการ Total  Solutions  ของ วว. ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง ด้วยศักยภาพขององค์กรที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่เติบโต พร้อมรับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดสังคมนวัตกรรมที่ยั่งยืน ผ่านการบูรณาการประสานพลังให้เกิดขึ้นกับบุคลากรและเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ ชัดเจน และรวดเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.