พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คว้ารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทรางวัล พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประเภทดีเยี่ยม โดยได้รับเกียรติจากนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นครั้งแรกเพื่อยกย่องเชิญชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ซึ่งเป็นรางวัลระดับชาติ โดยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนคณาจารย์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจในวงการพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้เสนอรายชื่อพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย รวมทั้งบุคคลผู้มีคุณูปการและผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้ได้รับรางวัล โดยในปี 2566  สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้กำหนดประเด็นการมอบรางวัลคือ “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Museum and Learning Center & SDGs17”

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “สำหรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี 2566 ที่ได้รับในปีนี้ ถือเป็นความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร โดยการน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติการเกษตร ที่ได้รับการขนานนามว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้  “สุข  สนุก เรียนรู้ชัด  ปฏิบัติได้จริง”  ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกการสนับสนุน และความไว้วางใจที่มีให้กับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ด้วยดีเสมอมา”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ปิดให้บริการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.