วว. ผนึกกำลังภาคเอกชน มุ่งพัฒนาคิดค้น เทคโนโลยี นวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุขไทย

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด และ นายวิษณุ เทพเจริญ กรรมการ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม ในลักษณะของ “คลัสเตอร์การวิจัยและพัฒนากัญชาและกัญชง” เพื่อผลักดันให้เกิดเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย พร้อมร่วมส่งเสริมนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย สนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงทางด้านกัญชา กัญชง ทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก

รวมถึงการวิจัยพัฒนาและต่อยอดด้านโพรไบโอติกและสเต็มเซลล์ เพื่อให้เป็นผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีโพรไบโอติก สเต็มเซลล์ ในระดับสากล เป็นธนาคารรับฝากและจัดเก็บสเต็มเซลล์ ตลอดจนการเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยและของโลก โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานของ วว. คือ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศของทุกภาคส่วน ในลักษณะของการดำเนินการในเชิงบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนั้น ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วว. กับบริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด และ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไซแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และสอดคล้องกับแนวทางและเป้าหมายในการดำเนินงานของ วว. โดยความร่วมมือมีระยะเวลา 5 ปี จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่าย ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ อีกทั้งยังจะส่งผลดีต่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในเชิงพาณิชย์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

“ความร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสให้ประเทศไทย สร้างโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่การขยายผลในเชิงพาณิชย์ วว. จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ ที่จะขับเคลื่อนให้ความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีวามฝันและอุดมการณ์ที่ต้องการใช้นวัตกรรมหรือวิทยาศาสตร์ มาส่งเสริมเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนการดำเนินองค์กรครบ 25 ปี และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดยใช้เศรษฐกิจและธุรกิจนำประเทศ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ คือ วว. มีองค์ความรู้ด้าน วทน.อยู่แล้วและแสวงหาภาคเอกชนหรือตลาดอื่นๆมาส่งเสริม จุดนี้จะเป็นโอกาสและความสำเร็จค่อนข้างสูงและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ

นายวิษณุ เทพเจริญ กรรมการ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เครือบริษัทณุศากรุ๊ปประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมองเห็นปัญหาของประเทศชาติและต้องการพัฒนาขับเคลื่อนการเกษตรบนฐานการใช้เทคโนโลยี โดยมีตลาดเป็นตัวเชื่อม เพื่อไม่ให้มีปัญหาเหมือนในอดีต วันนี้ วว. ได้ให้โอกาสใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ภาครัฐได้ลงทุนจำนวนมหาศาล เพื่อพัฒนาและทำให้เกิดผลิตผล ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณค่าทางการตลาด พัฒนาผลงานให้เกิดประโยชน์เพื่อประเทศชาติของเราต่อไป

การวิจัยและพัฒนากัญชา-กัญชง ภายใต้ความร่วมมือ จะเริ่มตั้งแต่ การปลูก การพัฒนาสายพันธุ์คุณภาพที่ให้ปริมาณสารสำคัญสูง การสกัดกลั่นสารสำคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิตและการใช้ประโยชน์ของพืช กัญชา-กัญชง ทางเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จากกัญชา-กัญชง การคิดค้นตำรับยาและการใช้สารสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย ร่วมมือในการวิจัยด้านกัญชา และกัญชงเพื่อใช้ในทางการแพทย์ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการสร้างมาตรฐานการผลิต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสารสำคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิต (มาตรฐาน ISO / IEC 17025) การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาและกัญชง ได้อย่างปลอดภัย

ในส่วนการวิจัยพัฒนาและต่อยอดด้าน โพรไบโอติก (probiotics) และสเต็มเซลล์ (Stem Cell) มุ่งเน้นพัฒนาวิธีการบำบัดรักษาด้วยเซลล์ การเป็นผู้นำในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ อีกทั้งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocessing) ในทุกๆ สาขา พัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อรองรับอุปสงค์และอุปทาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและบริการด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ การสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ครบวงจร อันเป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้าในทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์ทางเลือก หมอพื้นบ้าน โดยจะให้ความร่วมมือในการดูแลและรักษาคนไข้ร่วมกัน พร้อมด้วยการจัดทำสรุปสถิติในการให้การรักษาให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดทางการแพทย์ให้กับประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published.