วว. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก   เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา   หน้าพระบรมฉายาลักษณ์    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  โอกาสนี้  ศ. (วิจัย)  ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง อว. ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔   ณ  ห้องโถงชั้น  ๑  อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวง อว. (ถนนโยธี)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์  ประกอบด้วย  มูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิโครงการหลวง  โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  โครงการแก้มลิง  โครงการฝนหลวง  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน   โครงการแกล้งดิน   กังหันน้ำชัยพัฒนา   และหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น พระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์

ทั้งนี้  วว. สนองพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙  ในการนำวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่มั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน  ได้แก่  โครงการสวนจิตรลดา  โครงการอุทยานสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ร.๙  พุทธมณฑล  มูลนิธิโครงการหลวง  โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตเห็ดผลไม้เมืองหนาว  โครงการสิ่งแวดล้อมในเขตพระราชฐานทุกภูมิภาค  โครงการพัฒนาเกษตรดินทรายชายทะเล  โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน  โครงการดินพรุเพื่อใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม  โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชาวชนบทในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา   และโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ซึ่งองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการต่างๆนั้น ได้นำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยจวบปัจจุบันและมีความยั่งยืนถาวรในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published.