วว. รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ : AS9100

ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ (AS9100) จาก นายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ BVC ในโอกาสที่ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมอากาศยาน ได้รับการรับรองระบบคุณภาพดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โอกาสนี้ วว. จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง Clustering the Aerospace In-country Testing and Manufacturing เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ของ วว. ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่ 2 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AS9100 ซึ่งแสดงถึงความพร้อมขององค์กร ในการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทยให้ทัดเทียมสากล รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจด้านการบินและอวกาศ

“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยจำนวนไม่น้อย สนใจอยากเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานตามนโยบายรัฐบาล แต่อุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการไทยคือ ระบบมาตรฐาน AS9100 ดังนั้นจากการที่ วว. ได้รับการรับรองระบบคุณภาพนี้แล้วในฐานะหน่วยงานภาครัฐ จึงมีความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแก่ผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ในฐานะหน่วยรับการรับรอง มีภารกิจหลักในการให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนให้ภาคอุตสาหกรรม การให้คำปรึกษา การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ได้ขยายขีดความสามารถเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการไทย ที่ผลิตและซ่อมชิ้นส่วนอากาศยาน ให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน AS9100 เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเทียบเคียงต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2577-9265-6 Email : natapol_b@tistr.or.th เว็บไซต์ www.tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *