เลขาฯ สกศ. นำทีมประชุมผู้บริหาร วางแผนปรับแนวทางทำงาน สานต่อนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาในช่วงโควิด

เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ) เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์) พร้อมด้วย ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายสวัสดิ์ ภู่ทอง) ผู้บริหารสำนัก ฯ และบุคลากร สกศ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร ๒ ชั้น ๒ สกศ.

ที่ประชุมได้นำเสนอผลตอบรับจากการจัดเสวนาออนไลน์ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาการจัดงานในครั้งต่อไป รวมถึงมีการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ เลขาธิการสภาการศึกษาได้มอบหมายให้หน่วยงานใน สกศ. จัดการเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแห่งอนาคต อาทิ

๑) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๒) การจัดการสอนโค้ดดิ้ง รวมถึงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และ ๓) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

๔) การพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีเสนอให้มีการต่อยอดแอปพลิเคชันของ สกศ. ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมงานวิจัย และนโยบายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักงาน ฯ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และร่วมปฏิรูปการศึกษาต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.