สทป. จับมือ เอไอเอส ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์

พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) และนายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน (เอไอเอส) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของประเทศที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง (Dual-Use Technology)

การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฯ หรือ MOU ระหว่าง สทป. และ เอไอเอส ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการนำศักยภาพและขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงานมาบูรณาการร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยียานไร้คนขับ และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์ ที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบงานวิจัย ในการนี้ สทป. และ เอไอเอส จะเริ่มต้นโครงการจากการต่อยอดการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD Robot) ของ สทป. เข้ากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ของ เอไอเอส ในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อสนับสนุนงานในภาคพลเรือนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม หุ่นยนต์รับส่งเอกสาร และหุ่นยนต์ตรวจการณ์ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของประเทศในลักษณะของเทคโนโลยีสองทาง (Dual-Use Technology) ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งภารกิจด้านความมั่นคงและภาคพลเรือน ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานวิจัย การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์ที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญร่วมกัน

สทป. และ เอไอเอส มีความเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติและการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังกระตุ้นเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจได้ต่อไปในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published.