พิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

          ตามที่คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ได้มีมติคัดเลือก ให้ พลเอก ชูชาติ บัวขาว เป็น ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 นั้น สทป. จึงได้จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยเวลา 09.00 น. ได้มีพิธีสักการะพญาคชสีห์ ณ หน้าอาคารชั้น 1 สทป. จากนั้นเวลา 11.00 น. ได้มีพิธีลงนามในเอกสารการรับ – ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สทป. เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ ชั้น 10 สทป.

          ในโอกาสนี้ พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้กล่าวขอบคุณ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข โดยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของท่านได้แสดงให้ประจักษ์ถึงความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ความดีงาม ความเมตตาเอื้ออาทร และห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอมา การพ้นจากหน้าที่ของท่านเป็นเพียงการจากไปตามวาระการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น แต่คุณงามความดีของท่านจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพี่น้องชาว สทป. ตลอดไป

          ทั้งนี้ พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้มีมติคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับกระผมและวงศ์ตระกูล กระผมขอรับหน้าที่ และจะปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และจะขับเคลื่อน สทป. ในการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อให้เป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภูมิภาคต่อไป

          เวลา 13.00 น. พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  ได้ตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานและส่วนงาน

        *** ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สทป. จึงได้จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ฯ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีและแบ่งการเข้าร่วมเป็น 2 ห้อง ณ ห้องราชเสนีย์พิทักษ์ และห้องสยามปฐพีพิทักษ์ ชั้น 10 สทป. ผ่านระบบออนไลน์ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published.