ข้อมูลจากดาวเทียมชี้ ตาก ลำปาง เชียงใหม่ เสี่ยงสูงเกิดไฟป่า 🔥🔥🔥 ช่วงวันที่ 24 – 30 มกราคม 2565

GISTDA เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงให้เห็น 17 จังหวัดภาคเหนือที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยในช่วง 7 วันนี้ มี 3 จังหวัดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่า ได้แก่ ตาก ลำปาง และ เชียงใหม่ ตามลำดับ ส่วนอีก 14 จังหวัดที่เหลือนั้นยังคงมีตัวเลขคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ สาเหตุอาจเกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก หรือการเผาเพื่อหาของป่าจนทำให้เกิดการลุกลาม เป็นต้น

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ คาดการณ์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดย GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.