วว. มอบเอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้งานแล้วให้แก่วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนเพื่อนำไปประดิษฐ์เชื้อเพลิงแข็ง 

นางปริยะดา   วิสุทธิแพทย์    ผู้อำนวยการ   สำนักสื่อสารองค์กร    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ในฐานะผู้แทน วว. มอบเอทิลแอลกอฮอล์ใช้แล้วจำนวน 36 ลิตร ให้แก่ นายอัฐพล ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  เพื่อนำไปจัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา  2565  ประเภทที่  3   สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเอทิลแอลกอฮอล์ที่ใช้งานแล้ว”  โอกาสนี้ นางสาวสุจิตรา  เกิดผล รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  นางสาวปัทมา  ลิ่วเลิศมงคล ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ วว.  นางสาวชลธิชา สุวรรณสม  สำนักบริการกลาง วว.  พร้อมนักศึกษา  เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ วว. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.