สอวช. ชวนถก Higher Education Sandbox กลไกยกระดับการจัดการศึกษาไทย ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม มุ่งผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต

เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดรายการพูดคุยผ่านช่องทางออนไลน์ ในรายการ Future Talk by NXPO ครั้งที่ 8 ในประเด็น “Higher Education Sandbox กลไกการศึกษาใหม่ตอบโจทย์ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

Read more

วว. เปิดให้บริการใหม่ ! ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร มาตรฐานสากล

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) โดย ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย  เปิดให้บริการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร มาตรฐานภายในประเทศ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ฉบับที่  295  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  รวมทั้งมาตรฐานต่างประเทศ  สหภาพยุโรป (EU)  และสหรัฐอเมริกา (US,

Read more

ประตูสู่การส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับภัยคุกคามและความท้าทายที่รุนแรงในหลากหลายรูปแบบ และส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่โรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ไปจนถึง Disruptive Technology และวิกฤติทางเศรษฐกิจซึ่งความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นบททดสอบความสามารถในการปรับตัวของสังคม ประเทศชาติ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านความมั่นคงเนื่องจากผู้คนในสังคมต่างเฟ้นหาความมั่นคงของตนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์ที่วิวัฒน์ขึ้นใหม่ ทำให้รัฐต้องเผชิญกับความยุ่งยากมากขึ้นในการสนองตอบตามความต้องการ และความคาดหวังของผู้คนในสังคมที่มีความเป็นการเมืองมากขึ้นมีความเชื่อมโยง และบูรณาการการใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลให้ลดทอนความสำคัญของสถาบันหลักและระบบดั้งเดิมลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความร่วมมือระหว่างประเทศอันเกิดจากการมีภัยคุกคามร่วมกัน ดังนั้นความมั่นคงของรัฐจึงไม่สามารถจำกัดอยู่ที่ความมั่นคงทางทหารเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป   

Read more

เพิ่มมูลค่าจากกระบวนการไบโอรีไฟเนอรี “เปลือกมะนาว” สู่สารสำคัญในผลิตภัณฑ์ยาดมและอาหารเสริม

28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โถงอาคาร สวทช. (โยธี) ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท แคนนาบี ไบโอเทค

Read more

ไอแทป สวทช. จับมือ ทีเซลส์ ช่วยผู้ประกอบการพัฒนา Cell Enhancer นวัตกรรมเพิ่มสารออกฤทธิ์ชีวภาพ เสริมแกร่งธุรกิจอาหารฟังก์ชัน

ผู้ประกอบการไทย เจ๋ง สามารถพัฒนาไมโครแคปซูลของสารแคปไซซินจากพริก ผ่านกระบวนการสกัด และห่อหุ้มสารสกัดจากพริก เพิ่มขีดความสามารถ ด้านสารออกฤทธิ์ชีวภาพ (Functional Ingredients) ของประเทศไทย เพื่อการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์และส่งออก ตอบโจทย์โมเดล BCG (28 กุมภาพันธ์ 2565) ณ โถงอาคาร สวทช. (โยธี)

Read more

“เอนก” เดินหน้า “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” เปิดโครงการ “เกษียณมีดี” ส่งเสริมวัยเกษียณสู่วัยสร้างสรรค์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดตัวโครงการ “เกษียณมีดี” พลังเกษียณสร้างชาติ : ระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในยุคดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย และระบบสนับสนุนเชิงเทคนิคของคนรุ่นใหม่สู่การนำไปใช้ที่ยั่งยืน จัดโดย วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

“เอนก” แนะติดอาวุธวิชาชีพให้กลุ่มฐานราก สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาตนเอง เสนอตั้ง “สมาคมคนเคยลำบาก” เป็นพี่เลี้ยงแนะแนวทางดึงคนฐานรากขยับสถานะพ้นความยากจน

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการ สอวช. ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ศาสตราจารยพิเศษ ดร.

Read more

วว. /วช. มอบเครื่องสไลด์เห็ดหลินจือสดให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ช่วยลดขั้นตอนกระบวนการผลิต/ทดแทนแรงงาน ได้ผลิตภัณฑ์สม่ำเสมอมีคุณภาพ

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)  มอบเครื่องสไลด์เห็ดหลินจือสด  ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ให้แก่ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล   กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เพื่อนำไปช่วยลดขั้นตอนกระบวนการสไลด์เห็ดหลินจือของมูลนิธิฯ

Read more

วช. นำสื่อมวลชน ดูความสำเร็จ งานวิจัย”เลี้ยงผึ้งชันโรง” วิสาหกิจชุมชน จ.สงขลา

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2565) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชน อำเภอรัตภูมิ และอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ดูความสำเร็จโครงการวิจัย “การพัฒนาชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืนจังหวัดสงขลา” เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

Read more

วช. ผนึก ม.หาดใหญ่ พลิกฟื้น “ป่าชายเลนทะเลสาบสงขลา” เสริมระบบนิเวศ และอาชีพยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ดูผลสำเร็จโครงการ “การจัดการความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในการฟื้นฟูการปลูกป่าชายเลนในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบประชารัฐ” ของนักวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ช่วยชุมชนดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ โดยพึ่งพิงธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์

Read more