“AI ตรวจจับบุคคลอำพรางอาวุธปืนจากกล้องวงจรปิด” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2565 จาก วช.

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ แก่ ดร.ธนพงศ์ อินทระ และคณะ แห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลงาน

Read more

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ เนคเทค สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ เสริมแกร่งด้านการพิสูจน์หลักฐานและวินิจฉัยคดี

วันที่ 20 มกราคม 2565 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกัน ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ งานด้านฐานข้อมูลด้านอัตลักษณ์บุคคลและการตรวจเปรียบเทียบ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการพิสูจน์หลักฐานเพื่อสร้างความยุติธรรมในการวินิจฉัยคดี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรทางด้านดิจิทัล

Read more

วช.ให้ทุนสร้าง “หุ่นยนต์ปิ่นโต 2” สื่อสารระหว่างแพทย์กับคนป่วยได้ จำนวน 80 ตัวมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ แถมส่งอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ได้ด้วย

ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาระบบจัดการให้บริการสาธารณสุขด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกลภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรง” เปิดเผยว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดการให้บริการสาธารณสุขด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกลภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อร้ายแรงหรือ หุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกล “หุ่นยนต์ปิ่นโต 2” ให้บริการสาธารณสุข ด้วยหุ่นยนต์เคลื่อนที่บังคับระยะไกลที่มีภารกิจ ขนส่งอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาล

Read more