วช.- มทส. เดินหน้าแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

วันนี้ (26 ม.ค. 2565) วช.นำสื่อมวลชน ลงพื้นที่ ศูนย์สาธิตการจัดการขยะและของเสียอันตรายแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จ.นครราชสีมา ดูผลสำเร็จการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้เป็นน้ำมันทางเลือก มีศักยภาพใช้แทนน้ำมันเชิงพาณิชย์ได้ โดยใช้ขยะพลาสติกจากขยะมูลฝอยชุมชนเป็นวัตถุดิบ ภายใต้การสนับสนุนทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Read more

สวทช. จับมือ วช.-มข. ร่วมวิจัยแก้ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

(วันที่ 26 มกราคม 2565) ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

เอนก เร่งเครื่อง BCG พลิกฟื้นทุ่งกุลาร้องไห้ด้วย วทน.

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำทัพหน่วยงานในสังกัด อาทิ สวทช. วว. สสน. หน่วยให้ทุน บพท. และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จับมือกับ กระทรวงมหาดไทยและภาคี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 5

Read more

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพบคราบน้ำมันรั่วไหล หลังเรือบรรทุกน้ำมันอับปางกลางอ่าวไทย พร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที

จากกรณีเรือบรรทุกน้ำมันดีเซลที่ชื่อ ป. อันดามัน 2 จอดทอดสมอและอับปางลงกลางอ่าวไทย ซึ่งมีระยะห่างจากปากน้ำชุมพรประมาณ 24 ไมล์ทะเล โดยภายในเรือมีน้ำมันอยู่ประมาณ 5 แสนลิตร ส่งผลให้มีน้ำมันบางส่วนรั่วไหลออกมา นั้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Read more

บพท.เดินหน้าฉุด 4 หมื่นชีวิตปลดแอกความจน จับมือ 16 สถาบันอุดมศึกษาสร้างงาน สร้างเงินยั่งยืน

บพท. จับมือสถาบันการศึกษา 16 แห่ง ลุยต่อยอดงานหลังพบคนจนไม่ได้อยู่ในระบบจำนวนมาก นำความรู้ช่วยสร้างกลุ่มอาชีพบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายยกระดับชีวิตชาวบ้าน 4 หมื่นคนใน 20 จังหวัดต้นแบบ พร้อมดึงรัฐ เอกชนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อพัฒนาระบบให้ยั่งยืน นายกิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Read more

วว. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลเพื่อผลิตก้อนเพาะเห็ด ณ จังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะสมเพื่อชุมชน

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลเพื่อผลิตก้อนเพาะเห็ด ภายใต้โครงการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหมาะสมเพื่อชุมชน  (CTAP)  ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านโพธิ์พร้อมจิต ซึ่งเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฯ และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาและปรับปรุงเตาชีวมวลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดอย่างเป็นรูปธรรม   โดยการสนับสนุนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี  การถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมการสาธิตวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา

Read more

ปส. Kickoff แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เสริมสมรรถนะและเพิ่มทักษะการเผชิญเหตุฯ พร้อมรับมือ 24 ชม.

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564 – 2570 และถ่ายทอดความรู้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ในวันที่ 25 – 28 มกราคม 2565 มุ่งขับเคลื่อนแผนฉุกเฉินฯ สู่การพัฒนาและยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ ให้เกิดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Read more

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 25 มกราคม 2565

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 25 มกราคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 343 จุด เพิ่มขึ้นจากวานก่อน 123 จุด โดยพบมากสุดในพื้นที่เกษตร 140

Read more