ผู้ประกอบการออนไลน์ไทยมีเฮ!! ช้อปปี้ จับมือ พาณิชย์ ดันผู้ขายบุกตลาดอาเซียน

เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ไม่มีขีดจำกัดด้านพรมแดน ช่องทางการขายของผู้ประกอบการจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้นด้วย ทำให้การทำตลาด e-Commerce ระหว่างประเทศได้รับความสนใจอย่างสูง บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จํากัด ภายใต้เครือ Sea (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยสนับสนุนผู้ขายและแบรนด์ธุรกิจในประเทศไทยขยายช่องทางไปยังตลาดต่างประเทศ จึงได้เปิดตัวโปรแกรม “Shopee International Platform”

Read more

วว. ส่งมอบสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวา เพื่อนำไปใช้ในภารกิจศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ดร.จิตรา   ชัยวิมล    รองผู้ว่าการบริหาร  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วย  ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ์  ผู้อำนวยการ  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.)  วว.  ส่งมอบสารปรับปรุงบำรุงดินจากผักตบชวา  จำนวน  1,500  กิโลกรัม 

Read more

วช.สนับสนุนทุนทีมเศรษฐศาสตร์ มช. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ

วช.ให้ทุนทีมเศรษฐศาสตร์ มช. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่รอดของวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 พบกลุ่มผลิตปศุสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีโอกาสรอดสูงกว่ากลุ่มบริการ นอกจากนี้ยังต้องมีความยืดหยุ่นในการผลิตสินค้าและการให้บริการ รวมถึงให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ และทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและสถาบันการศึกษา ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วง 2

Read more