ซินโครตรอนชูความสำเร็จผลงานหนุนภาคอุตสาหกรรมใน SATI14

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชูตัวอย่างความสำเร็จในการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ “มามาคาระ” ผลิตภัณฑ์โลชั่นเสริมเกราะปกป้องผิวสำหรับลูกน้อย และ “ข้าวป๊อปมีเบิ้ล” ธัชพืชกินง่ายให้ใยอาหารสูง พร้อมยกนวัตกรรมทางการแพทย์ตัวอย่างผลงานช่วยเหลือสังคมจากองค์ความรู้ของสถาบันฯ นครราชสีมา – สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จัดกิจกรรมซินโครตรอน เทคโนโลยีแสงขั้นสูง มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม

Read more

สทน.รับรางวัลองค์กรที่ให้การสนับสนุน ความร่วมมือระดับภูมิภาคสำหรับการวิจัย พัฒนา และการฝึกอบรมในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 รศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของความตกลง Regional Cooperative Agreement (RCA) ซึ่งเป็นความตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 22 ประเทศ ในด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร

Read more

วช.สนับสนุนนักวิจัย มก. พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นและการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดชัยภูมิ ช่วยอนุรักษ์น้ำบาดาลให้มีใช้อย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหลายจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างเช่น จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้กับโครงการ “การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับตื้นและการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดชัยภูมิ” ภายใต้แผนงานหลักการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงของน้ำ ระยะเวลาโครงการ 1

Read more

วว.  ชูประเด็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือทำงานวิจัยระดับนานาชาติ  เพื่อแก้ปัญหา  เผชิญความท้าทายของโลก ในการประชุม Global  Summit  of  Research  Institute Leaders  ครั้งที่ 11  ณ  ประเทศญี่ปุ่น

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แสดงวิสัยทัศน์หัวข้อ Diversity of funding  ในการประชุม Global Summit of Research

Read more